pg2x3妙趣橫生小说 醫妃權傾天下 txt- 1249懊恼,这不像自己 展示-p2YSLX

zmdf0超棒的小说 醫妃權傾天下- 1249懊恼,这不像自己 讀書-p2YSLX

醫妃權傾天下

小說醫妃權傾天下医妃权倾天下

1249懊恼,这不像自己-p2

00000000000000000000111111000010000111111111111111110000111111111111111111111101111011
10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
00000000111011111111111111101111111011111100000100111111000011111111111111111100100111
00000000000000000110111111110001111111111111111111110011111111111111111111111111000001
00000000000000000000000000000011111100001111111111100000000000001111111111111111111000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000111011111111111111101111111011111100000100111111000011111111111111111100100111
00000000001001001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000
10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111001000111111111000000000000000000000000000111101000
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111100001111111111100000000000001111111111111111111000
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000000000000000000000000001111110000001111111000000000000000000000001111111000100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000111111000010000111111111111111110000111111111111111111111101111011
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111111111
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111100001111111111100000000000001111111111111111111000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000111011110000000000000000000000000000001100000
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111100000000001110000000001111111000001111111111111111100001101
00000000011111111111111111100000000001110000000001111111000001111111111111111100001101
00000000000000000000000000000001111001000111111111000000000000000000000000000111101000
01010000000001111111111111111111111111100000000000001111111111111000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000111011110000000000000000000000000000001100000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
00000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000001111111111111111000000000000000000000000000000001111101111111110001011111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000010100111111111110111000011111111111111111111111111111111111111111111111000
00000000000000000000000000000001111001000111111111000000000000000000000000000111101000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000100000000011100000000111111111110000000001111111111111111111110000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
小說 三寸人间 極品公寓仙妻 噬謊者 塑料姐妹花 龍符之王道天下

rukx4非常不錯小说 大周仙吏 愛下- 第2章 诱拐 展示-p3C4Mg

pxe58火熱連載小说 大周仙吏 線上看- 第2章 诱拐 -p3C4Mg

大周仙吏

小說大周仙吏大周仙吏

第2章 诱拐-p3

幸好李慕机智,在发誓的时候,改动了一个词语。
“大家明日都不要来供奉司了,他不是想当供奉司的主子吗,就让他当他一个人的主子吧……”
……
修为到了这一步,都已经可以称为世间有数的强者,无论是出于尊严,还是对更高境界的追求,都不会甘心做朝廷鹰犬。
现在的问题在于,供奉司强者如云,那里不是朝廷,供奉们也不是两党官员,玩什么阴谋阳谋,都是无用的,在那里,绝对的实力,才是道理。
走出长乐宫,李慕不得不承认,这次是他大意了。
名录之上,哪些供奉外出执行任务,哪些供奉没有任务留守神都,都写的清清楚楚。
幸好李慕机智,在发誓的时候,改动了一个词语。
对于朝廷来说,第五境的供奉容易招揽,但第六境大供奉,就很难招揽到了。
萬界點名冊 他走进供奉司,发现这里异常的安静。
但李慕走遍了所有的值房,连一道人影都没有看到。
下衙之后,李慕回家路上,路过供奉司,目光一扫而过。
火星異種 在这种敌意下,很快便有人开始煽动其他供奉,要给李慕一个下马威。
……
真正让李慕觉得亏欠她的,是在面对周家和自己时,女皇始终站在他的一边,而且给予了他最大的信任,以及最大的自由,去为李清的父亲翻案以及复仇。
一群人吵嚷的离开了供奉司,两名样貌一样模样的老者负手站在院内,左边一名老者道:“怎么看?”
朝中供奉,大概有百余人,并不是每人每天都在供奉司衙门,但无论什么时候,这里都应该有至少十人值守。
朝中供奉,大概有百余人,并不是每人每天都在供奉司衙门,但无论什么时候,这里都应该有至少十人值守。
“供奉?”老道从地上跳起来,怒视着李慕,咬牙道:“老夫何等人也,六大派老夫也不放在眼里,大周朝廷算什么东西,你居然让老夫去做朝廷的狗,如果这不是神都,老夫一定先把你变成狗……”
……
如果不能立威,他以后在供奉司,也不用混了。
现在的问题在于,供奉司强者如云,那里不是朝廷,供奉们也不是两党官员,玩什么阴谋阳谋,都是无用的,在那里,绝对的实力,才是道理。
他清楚的一点是,新官上任三把火,这第一把火,一定要烧的旺一点。
女皇暂时将供奉司划到了竹卫之下,李慕作为竹卫副统领,也自然而然的成为了供奉司直属上司。
彼女的季節 ……
女皇暂时将供奉司划到了竹卫之下,李慕作为竹卫副统领,也自然而然的成为了供奉司直属上司。
他刚刚转身,手腕就被人抓住。
“三日不到,逐出供奉司,我们所有人都不去,他能将所有人都逐出去吗?”
重生之嫡女不善 如果他就这么跑了,未免显得太过无情。
李慕这次却并没有离开,看着老道,说道:“前辈修为如此之高,做一个算命先生,岂不是屈才,不知道前辈想不想成为朝中供奉……”
下衙之后,李慕回家路上,路过供奉司,目光一扫而过。
“三日不到,逐出供奉司,我们所有人都不去,他能将所有人都逐出去吗?”
“算姻缘,测命理,卜吉凶,治疗不孕不育,包生大胖小子……”
圣旨上的内容,让无数供奉愤然不满。
如果不能立威,他以后在供奉司,也不用混了。
幸好李慕机智,在发誓的时候,改动了一个词语。
她不是喜欢种花吗,到时候,在他和柳含烟李清隐居的隔壁,给她开辟一个花园,只要她不觉得无聊,让她种一辈子的花都行。
她甚至不是交给李慕,而是李慕自己提出问题,再自己解决问题,现在她还要李慕一辈子给她做牛做马,要不是她给的实在太多,又对他实在太好,李慕或许早就回去等着继承符箓派了。
内卫的梅大人刚刚来过,留下了一道圣旨后,又飘然而去。
“杀了旧党二十多人,逼的新党周川自请发配,李慕的手,现在终于伸到供奉司了吗?”
“大家明日都不要来供奉司了,他不是想当供奉司的主子吗,就让他当他一个人的主子吧……”
为了更容易的获取到灵玉等修行资源,一些有些实力的修行者,会放下面子,选择成为朝廷供奉。
下衙之后,李慕回家路上,路过供奉司,目光一扫而过。
一直以来,供奉司都是这样一个独立的部门,从来没有受过朝中官员的管辖。
“算姻缘,测命理,卜吉凶,治疗不孕不育,包生大胖小子……”
“这不好吧,李慕不是好惹的,你看看他曾经做过的那些事情,哪一件不是玩真的,万一他真的把我们所有人都逐出去了……”
他刚刚转身,手腕就被人抓住。
关键是,这两人每年,也没有多大建树,李慕还杀了几十个魔宗长老,两个大长老,比整个供奉司对朝廷的贡献还大,可他除了女皇的爱,什么也没有得到。
她不是喜欢种花吗,到时候,在他和柳含烟李清隐居的隔壁,给她开辟一个花园,只要她不觉得无聊,让她种一辈子的花都行。
地府我開的 在这种敌意下,很快便有人开始煽动其他供奉,要给李慕一个下马威。
为了更容易的获取到灵玉等修行资源,一些有些实力的修行者,会放下面子,选择成为朝廷供奉。
当今供奉司,有第六境强者两位,两人都是初入第六境数年,而且是一对孪生兄弟。
朝中供奉,大概有百余人,并不是每人每天都在供奉司衙门,但无论什么时候,这里都应该有至少十人值守。
醫妃權傾天下 “供奉?” 不許拒絕我 老道从地上跳起来,怒视着李慕,咬牙道:“老夫何等人也,六大派老夫也不放在眼里,大周朝廷算什么东西,你居然让老夫去做朝廷的狗,如果这不是神都,老夫一定先把你变成狗……”
其中,只有第四境修为的供奉,都能分到一座两进的院子,第五境供奉,所居住的宅子,至少也是三进三出,两位大供奉的府邸,都是五进,府中丫鬟下人,一应俱全。
供奉们的待遇极好,神都有一整个坊,是专门供供奉们居住的。
李慕继续说道:“以前辈的修为,加入供奉司,可以成为大供奉,住在五进的宅子中,家中丫鬟下人,朝廷也会配备……”
“女皇怎么想的,居然让一个毛头小子来管我们?”
得知这些消息的时候,李慕还为老张鸣了一会儿不平。
从即日起,供奉司划归内卫竹卫管理,虽然他们并不用并入竹卫,但竹卫副统领李慕,却要入主供奉司。
她不是喜欢种花吗,到时候,在他和柳含烟李清隐居的隔壁,给她开辟一个花园,只要她不觉得无聊,让她种一辈子的花都行。
为了更容易的获取到灵玉等修行资源,一些有些实力的修行者,会放下面子,选择成为朝廷供奉。
強殖裝甲凱普 “呵呵,只有他一个人的供奉司,还叫供奉司吗,到时候,被踢出去的,只可能是他李慕,他怎么把我们逐出去的,到时候就得怎么把我们请回来……”
天下即将大乱,妖魔层出不穷。楚齐光守着自己的领土,看着安心打工的妖魔,刚刚被尸变返聘的老员工,大喊道:敢叫日月换新天!】
“这不好吧,李慕不是好惹的,你看看他曾经做过的那些事情,哪一件不是玩真的,万一他真的把我们所有人都逐出去了……”
……
“你们能不能忍不知道,反正我是忍不了,我等必须表明态度,以示抗议。”

o1yv9熱門連載小说 爛柯棋緣 起點- 第791章 煞起武兴 分享-p2R7im

0iywj精华小说 爛柯棋緣 txt- 第791章 煞起武兴 鑒賞-p2R7im

爛柯棋緣

小說爛柯棋緣烂柯棋缘

第791章 煞起武兴-p2

“噗……”
“噗……”
剑尖从豹妖下颚刺入,犹如烙铁穿奶油,直接点向颅内。
也是这一刻,燕飞用最危险的方式,在空中无处借力的时刻飞身而至,左无极忙站到豹妖正前方,燕飞也正好在左无极肩头借力。
虽然嘴上轻蔑,表现出来的也是一副不痛不痒的样子,可这三个武者其实都不简单,动作迅捷出招狠厉,且刚刚割在身上的那几剑,刺痛感尤为明显。
这一刻,不断后退的燕飞双目精光一闪,几乎在下一个刹那就顿足屈身,正好是豹妖吃痛将注意力短暂转移到左无极身上的时刻,燕飞不退反进,浑身真气结合气魄,武煞元罡带起强烈的煞气汇聚于剑。
陆乘风和左无极则在同一时刻一左一右接近豹妖,一个抽起扁杖点向豹妖脚爪的落点,一个则侧身贴靠接近,右手以横扫之势扣击妖物脊骨。
在强烈的痛苦之下,豹妖直接撞碎了一堵墙,竟然显得有些慌不择路。
豹子精最后一个“女”字还未落下,整个魁梧庞大的身躯已经撕扯出一道狂风攻向燕飞,这三人刚刚的攻击,对他威胁最大的当然是燕飞,而且并不是因为对方拿着剑的缘故。
小說 豹妖崩盘奔跑方向不变,一根尾巴化为残影抽向威胁更大的陆乘风,后者瞳孔一缩,双手如幻变拳为爪。
坚硬妖物喉骨发出一声脆响,哪怕没有被击碎也绝对极为痛苦,使得豹妖刚刚想要嘶吼的声音硬生生化为一阵呜呜。
长剑发出一阵轻鸣,燕飞持剑白虹贯日,在豹妖瞳孔剧烈收缩的这一刻,点在了他剩下的那一只眼睛上,犹如烙铁入奶酪,阳春化残雪,长剑在这一刹那没入妖目只剩剑柄,随后燕飞又在下一刻抽剑而出身躯飘退。
燕飞、左无极和陆乘风三人根本没有什么言语交流,几乎在豹妖逃离的一瞬间同时跟上,这种机会怎么可能放过,今天一定要将这妖怪杀了。
“杀妖!”“杀个痛快!”
“喝……”
豹妖崩盘奔跑方向不变,一根尾巴化为残影抽向威胁更大的陆乘风,后者瞳孔一缩,双手如幻变拳为爪。
“咯啦啦……”
陆乘风和左无极同样心生豪气,所谓妖物也并非无敌,武道想要突破,自然需要有与之匹敌的对手才是。
“砰……”
坚硬妖物喉骨发出一声脆响,哪怕没有被击碎也绝对极为痛苦,使得豹妖刚刚想要嘶吼的声音硬生生化为一阵呜呜。
豹子精最后一个“女”字还未落下,整个魁梧庞大的身躯已经撕扯出一道狂风攻向燕飞,这三人刚刚的攻击,对他威胁最大的当然是燕飞,而且并不是因为对方拿着剑的缘故。
群情激荡之下,一股炙热阳火和煞气也凝聚起来,顺着左无极、陆乘风和燕飞三人离去的方向跟上,有的施展轻功有的陆地狂奔,一些溃散的兵丁和武者也重新被汇聚起来。
后边一群武者兵丁这时赶过来,同附近百姓一道看见那着甲的恐怖豹妖已经倒在了血泊中,不少人顿时士气大振,这妖怪来袭者中比较厉害的,竟然不借助外力直接被武功剑杀。
“噗……”
豹妖猛烈的咆哮声带起一股夹杂着腥臭味的狂风,燕飞脚下点着碎布,提着剑飞快后退,妖物一动他就知道对方目标是自己。
妖躯落地带起一片尘埃,躯体还无意识地抽动了几下,但妖魂已经被燕飞那一剑的武煞元罡所搅碎。
“今夜我等凡人猎妖,杀个痛快!”
“吼——”
‘要先弄死这个剑客!’
动作最快的居然是左无极,他从碎裂围墙的灰尘中一跃而出,身躯重心向下,滑动如蛇,身上罡煞爆发,带着扁杖趁乱狠狠点在豹妖受伤的那一只脚上。
“噗……”
“吼……找死!”
“噗……”
血光乍现,燕飞长剑穿颚而过,裂唇碎梁,刺中一只眼球后,被豹妖在千钧一发之刻挣脱,以倒扑的形式硬生生脱离了长剑范围。
这一刻,不断后退的燕飞双目精光一闪,几乎在下一个刹那就顿足屈身,正好是豹妖吃痛将注意力短暂转移到左无极身上的时刻,燕飞不退反进,浑身真气结合气魄,武煞元罡带起强烈的煞气汇聚于剑。
“噗……”
豹妖崩盘奔跑方向不变,一根尾巴化为残影抽向威胁更大的陆乘风,后者瞳孔一缩,双手如幻变拳为爪。
就想要個女朋友 “吼……找死!”
“找死!吼……”
“砰……”
豹妖赤红的双目正怒转左无极的那一刻,忽然感觉到一阵心悸吗,转头那一刻已然见到燕飞身如残影般贴近。
“吼——”
‘要先弄死这个剑客!’
在城中一片混乱的情况下,这一幕依然被一些逃窜的士兵和武者看到,也令他们有些难以置信,因为这三个高手身上并无任何符咒的样子,是真的以自己的武功将妖物逼退,不,甚至是追杀妖物。
而豹妖吃痛之下,陆乘风已经躲开对方胡乱挥动的爪光,带着寸劲之拳点狠狠点在了他伸展长臂和身高所及的极限,也是豹妖咽喉。
正所谓十指连心,放在人身上是如此,放在妖物身上也差不多,而且左无极的武煞元罡虽然远没有到成熟的时候,可那罡气煞气已然显露,那一瞬间带给豹妖的痛苦极为强烈,让他忍不住发出惊呼惨叫的痛呼。
燕飞平复一下气息,冷眼看了看地上的豹妖。
“噗……”
“噗……”
“找死!吼……”
剑尖从豹妖下颚刺入,犹如烙铁穿奶油,直接点向颅内。
一股炽烈阳火在武者之中升起,前头武煞犹如利剑,就连寻常妖怪见之都要避其锋芒心中生骇。
小說 动作最快的居然是左无极,他从碎裂围墙的灰尘中一跃而出,身躯重心向下,滑动如蛇,身上罡煞爆发,带着扁杖趁乱狠狠点在豹妖受伤的那一只脚上。
在城中一片混乱的情况下,这一幕依然被一些逃窜的士兵和武者看到,也令他们有些难以置信,因为这三个高手身上并无任何符咒的样子,是真的以自己的武功将妖物逼退,不,甚至是追杀妖物。
相比三个武者来说魁梧无比的豹妖身形摇晃,双目窟窿里都喷出大量妖血,身体四肢在剧烈抖动,然后缓缓倒下。
血光乍现,燕飞长剑穿颚而过,裂唇碎梁,刺中一只眼球后,被豹妖在千钧一发之刻挣脱,以倒扑的形式硬生生脱离了长剑范围。
剑仙在此 一股炽烈阳火在武者之中升起,前头武煞犹如利剑,就连寻常妖怪见之都要避其锋芒心中生骇。
正所谓十指连心,放在人身上是如此,放在妖物身上也差不多,而且左无极的武煞元罡虽然远没有到成熟的时候,可那罡气煞气已然显露,那一瞬间带给豹妖的痛苦极为强烈,让他忍不住发出惊呼惨叫的痛呼。
在强烈的痛苦之下,豹妖直接撞碎了一堵墙,竟然显得有些慌不择路。
哪怕最开始的几招有试探的成分在里头,但眼前这种状况,显然也出乎了燕飞等人的预料,实际上燕飞并不是没有杀过妖,也对妖物有过一定的了解,长剑入手的触感和这妖怪开口的语气就立刻让燕飞意识到不好。
左无极胸口剧烈起伏,交手时间不能算多长,但心理负担和消耗的体力却不少,燕飞和陆乘风虽然表面上看好得多,但心跳也比平常快了何止一倍。
超级女婿 后边一群武者兵丁这时赶过来,同附近百姓一道看见那着甲的恐怖豹妖已经倒在了血泊中,不少人顿时士气大振,这妖怪来袭者中比较厉害的,竟然不借助外力直接被武功剑杀。
“有点意思,看起来你们竟是自觉能赢我,也好,今晚我就先吃了你们再找童男童女。”
‘要先弄死这个剑客!’
“呼……呼……真刺激……”
“吼——”
“噗……”

jhprr优美小说 精靈掌門人討論- 第398章 雷电铠甲,神速般的技巧!! 推薦-p30NA2

h06h1有口皆碑的小说 精靈掌門人 愛下- 第398章 雷电铠甲,神速般的技巧!! 推薦-p30NA2

精靈掌門人

小說精靈掌門人精灵掌门人

第398章 雷电铠甲,神速般的技巧!!-p3

即使是知道方缘绝大部分资料的冰原道场掌门人,也没认为方缘能赢。
女总裁的上门女婿 “愿意不愿意来我们神风道场发展?”周佳凯笑。
火焰鸡也仅是勉强做出抵抗,手臂包裹火焰挡了一下,手臂承受巨大疼痛的同时,猛火猴另外一个拳头挥来,朝着火焰鸡的腹部,轰的一下,将它砸飞出去。
轰!
如果这不是格斗大会,而是其他比赛,方缘那横扫帝都大学的实力,未必不能获胜。
如果方缘的猛火猴一开始就表现出来了这样的实力,大家还不会这么惊讶。
方缘在风拳流道场学习时,这只猛火猴虽然也表现出了不错的实力,但充其量,不过是精英大学生的层次,没有超过学生这个范畴。
虽然这只猛火猴身手灵活,但速度,绝对不可能是火焰鸡的对手,猛火状态,对于被分类为猛火精灵的火焰鸡来说,也不会是什么太大的威胁。
三声闷响,让火焰鸡明白,自己在一瞬间,连续被三拳命中,因为快到极致,所以宛如一拳。
绝对不能给火焰鸡加速的时间!!
“这怎么可能……”
要赢,这场对战,一定要赢!
超神機械師 如果方缘的猛火猴一开始就表现出来了这样的实力,大家还不会这么惊讶。
周佳凯和火焰鸡,要用速度给方缘以及猛火猴一个下马威!
擂台下,职业训练家风寅,精灵医学院的乔依依、段雪,这些已经知道方缘身份的人,虽然很惊讶方缘能带着区区一只猛火猴走到这里,但他们也清楚,参加格斗大会,可能就是方缘随随便便的一个决定,胜负,对方缘来说可能没那么重要。
“愿意不愿意来我们神风道场发展?”周佳凯笑。
……
所有人,都不看好猛火猴,听着议论和笑声,感受着被注视的目光,猛火猴握紧了拳头。
选手席,已经被方缘淘汰的宁雨,看了一眼自己的艾路雷朵,面对这种速度,艾路雷朵能顺利锁定对方吗?
周佳凯和火焰鸡,要用速度给方缘以及猛火猴一个下马威!
选手席,风寅呆立而站,猛火猴的资料,他是现场中的训练家,除了方缘外,最了解的。
冰原道场掌门人:“……”
但现在,力量与速度压制了职业训练家的王牌……就算是他的烈焰猴,估计也做不到更好。
这是什么人呐。
猛火猴的动作,要比火焰鸡更快。
“这怎么可能……”
“刚才猛火猴的速度……压制了火焰鸡?”
看着触碰到一起的两个身影,无数人张大嘴巴,露出难以置信的表情。
绝对不能给火焰鸡加速的时间!!
冰原道场掌门人的意思是,方缘从没把格斗大会当回事。
小說 力量,媲美职业级,速度,目前也媲美了职业级,这只猛火猴,还只是一只未进化的精灵,而方缘,不过是一个大学生!!
选手席,已经被方缘淘汰的宁雨,看了一眼自己的艾路雷朵,面对这种速度,艾路雷朵能顺利锁定对方吗?
所有人,都不看好猛火猴,听着议论和笑声,感受着被注视的目光,猛火猴握紧了拳头。
……
力量,媲美职业级,速度,目前也媲美了职业级,这只猛火猴,还只是一只未进化的精灵,而方缘,不过是一个大学生!!
嘭!!!
如果这不是格斗大会,而是其他比赛,方缘那横扫帝都大学的实力,未必不能获胜。
……
“刚才猛火猴的速度……压制了火焰鸡?”
一位十八岁的正式研究员……自然不会纠结于一个格斗大师称谓。
饶是三位大师见多识广,一时间也没看出雷电铠甲技巧的门道。
璇璣辭 火焰鸡身影如光,瞬间出击,这超快的速度向着猛火猴袭来,似乎没有极限,速度一直在节节高攀,给人以极大的压迫感。
仿佛有一道闪电,一道雷霆在猛火猴目中炸开。
擂台下,职业训练家风寅,精灵医学院的乔依依、段雪,这些已经知道方缘身份的人,虽然很惊讶方缘能带着区区一只猛火猴走到这里,但他们也清楚,参加格斗大会,可能就是方缘随随便便的一个决定,胜负,对方缘来说可能没那么重要。
砰! 美食的俘虜 砰! 媽咪來襲:爹地請接招 砰!
然而……就在所有人都以为猛火猴要被火焰鸡的速度玩弄至比赛结束的时候。
一瞬间,猛火猴化为一道金色残影,超越了火焰鸡目前的速度,一记雷电拳,轰在了火焰鸡的身上。
如果这不是格斗大会,而是其他比赛,方缘那横扫帝都大学的实力,未必不能获胜。
“不仅是速度,力量上也做出压制,这……”
力量,媲美职业级,速度,目前也媲美了职业级,这只猛火猴,还只是一只未进化的精灵,而方缘,不过是一个大学生!!
花千骨 仿佛有一道闪电,一道雷霆在猛火猴目中炸开。
雷电在猛火猴身上一闪而逝,猛火猴爆发了超越火焰鸡的电光一闪的速度,那堪称神速的攻击,是怎么回事?
朕的惡毒皇妃 擂台下,职业训练家风寅,精灵医学院的乔依依、段雪,这些已经知道方缘身份的人,虽然很惊讶方缘能带着区区一只猛火猴走到这里,但他们也清楚,参加格斗大会,可能就是方缘随随便便的一个决定,胜负,对方缘来说可能没那么重要。
“猛火猴,是你队伍中实力最弱的?”观众席,带着艾路雷朵的宁雨重复了一遍方缘的话,对方缘的人品定了性,这句话果然也是为了干扰她说出的,好久没遇到这种无耻的训练家了,职业级……还最弱?
“我隐约看到了雷电。”嘉宾席,眼尖的神原道场大师级训练家沉默后,道。
就在众人感慨猛火猴的变化时……
“猛火猴,是你队伍中实力最弱的?”观众席,带着艾路雷朵的宁雨重复了一遍方缘的话,对方缘的人品定了性,这句话果然也是为了干扰她说出的,好久没遇到这种无耻的训练家了,职业级……还最弱?
但现在,力量与速度压制了职业训练家的王牌……就算是他的烈焰猴,估计也做不到更好。
要赢,这场对战,一定要赢!
“……我没看错吧。”
“小兄弟,你的实力不错,愿意不愿意来我们神风道场发展?”方缘的对手周佳凯微笑道。
如果方缘的猛火猴一开始就表现出来了这样的实力,大家还不会这么惊讶。
又是这个样子吗……
又是这个样子吗……
火焰鸡踏动地面,喷射的火焰瞬间将地面灼黑,一上来就全力发动加速特性,酝酿着自己的力量,周佳凯丝毫没有因为方缘年轻,就有小看方缘的想法。
“猛火猴,施展全力吧!!”
一位十八岁的正式研究员……自然不会纠结于一个格斗大师称谓。

u3xzv人氣小说 武動乾坤 線上看- 第614章 熟面孔 看書-p3Z9eL

kwrut火熱小说 武動乾坤 天蠶土豆- 第614章 熟面孔 展示-p3Z9eL

武動乾坤

小說武動乾坤武动乾坤

第614章 熟面孔-p3

00000000000000000000100000000011100000000111111111110000000001111111111111111111110000
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000011111111111111111100000000000000000000000000000011111100100000010000000000
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
00000000000000000000111111000010000111111111111111110000111111111111111111111101111011
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111100000000111111111111111111110000000111111111111111111111110
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111100000000001110000000001111111000001111111111111111100001101
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000111011110000000000000000000000000000001100000
00000000000000001111111111111011111111111111111111110111111111111111111111111101110001
00000000000000000000111111000010000111111111111111110000111111111111111111111101111011
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000001111111111111111000000000000000000000000000000001111101111111110001011111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
00000000001001001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000
00000000001001001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
00000000000011111111111111111111000000000000000000000000000111111000000000000000100100
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000000010100111111111110111000011111111111111111111111111111111111111111111111000
00000000000000000000000000000001111001000111111111000000000000000000000000000111101000
00000000011111111111111111100000000001110000000001111111000001111111111111111100001101
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
00000000000000000000000000000001111110000001111111000000000000000000000001111111000100
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000000011111111111111111111000000000000000000000000000111111000000000000000100100
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000111000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
鬥破蒼穹 地接者

qq2bk扣人心弦的小说 – 第五百五十九章 让我看看伤口(求票) 推薦-p26lOw

xi114精品小说 臨淵行- 第五百五十九章 让我看看伤口(求票) 讀書-p26lOw

臨淵行

小說臨淵行临渊行

第五百五十九章 让我看看伤口(求票)-p2

在她眼中,那个男子,那个雷霆所化的帝丰,越来越强大,越来越高大,伟岸,顶天立地,不可战胜!
苏云想了想,道:“你解开衣衫,我先看看……”
雷霆所化的帝丰拔剑,剑道偾张,灿烂,光芒远胜水萦回!
那个正在奔跑的小女孩,就是进入劫中的水萦回,就是刚才那个杀伐果断闯入雷劫形成的星球之中,几乎屠光一切的那个女子!
不灭玄功是记录肉身一切讯息的玄功,刚才水萦回受伤次数太多,将受伤后的肉身讯息也记录在功法之中!
下一刻,水萦回中剑,倒地。
“不应该是水萦回渡劫吗?”他有些不解。
水萦回挪动目光,只见苏云聚气为剑,施展劫破迷津这一招,他施展的很慢,一遍又一遍。
这就是水萦回的劫,她被封印的记忆在劫中释放出来,让她化身成那些屠戮自己世界的屠夫,再让她重新经历当年经历的一切!
不过,她的不灭玄功的确强横,即便如此也未曾丧失战力,再度翻起,再度冲向雷霆所化的帝丰。
苏云突然醒悟:“原来这才是水萦回的劫。”
尤其他们此刻在雷池这种地方,更是危险!
这时,仙魔之中一个男子走来,脱下身上的衣衫,覆盖在少女时的水萦回身上,熄灭她身上的火焰。
苏云漂浮在天空中,一路搜寻,那些雷霆所化的仙魔将这个星球打得满目疮痍,将这里的一切文明焚毁,这一切如此真实,让苏云有一种自己身处在真实世界的错觉。
不灭玄功是记录肉身一切讯息的玄功,刚才水萦回受伤次数太多,将受伤后的肉身讯息也记录在功法之中!
尤其他们此刻在雷池这种地方,更是危险!
第三玄她还是在天后以及后廷中的诸位娘娘的指点下才修炼成功,自然不可能修成性灵不灭。
不仅如此,他还在讲解劫破迷津所蕴藏的剑道道理,甚至还会铺开自己的剑道道场,展示给她看。
One Kiss A Day 水萦回大哭着向前跑去,那些仙魔一边笑,一边丢出一两道神通,在她身边炸开,看着她狼狈奔跑的模样,笑声更大了。
下一刻,水萦回中剑,倒地。
苏云停步,转身看去。
水萦回的劫云广大,显然杀孽太重,杀生太多,导致劫云赤红如血,天劫的威力强得可怕。
水萦回滑到苏云跟前,便见苏云已经散去了黄钟,这才松了口气。
千百次失败之后,她的伤口集中在心口这一处,而她已经可以伤到那雷霆帝丰的脖子!
“绝不!”
四周的仙魔屹立在空中,哈哈大笑,面目扭曲。
然而她却不再气馁,攻势越来越强,劫破迷津这一招也越来越完美!
水萦回滑到苏云跟前,便见苏云已经散去了黄钟,这才松了口气。
她光着身子向前奔跑,嘴巴张得很大,哭声却很嘶哑,眼神里满是惊恐和无助。
苏云漂浮在天空中,一路搜寻,那些雷霆所化的仙魔将这个星球打得满目疮痍,将这里的一切文明焚毁,这一切如此真实,让苏云有一种自己身处在真实世界的错觉。
那个男子将她抱起,向其他仙魔道:“是个不错的苗子,很适合练我的剑道。”
“若是她能跳出去,克服恐惧,克服无助,才可以摆脱劫数,度过这场天劫。倘若跳不出去,恐怕便会成为天劫中的亡魂了。”苏云心道。
苏云飞到那颗劫运所形成的星球上空,只见下方无数人形雷霆如同浪潮一般向水萦回涌去,杀声鼎沸,到处都是要取她性命的人们!
水萦回滑到苏云跟前,便见苏云已经散去了黄钟,这才松了口气。
烈火女將 现在雷池恢复,水萦回因为杀生太多而造成的劫数,便彻底爆发开来。
他不禁怔了怔:“水萦回哪里去了?”
他不禁摇了摇头,心道:“水萦回跳不出来了。这一次她将死亡在这场天劫中。可惜了,我还以为她会是一个特立独行的出色女子……”
苏云看着这一幕,没有做声,心道:“原来如此,难怪她要学我的劫破迷津这一招,原来是为了对付仙帝丰。帝丰杀光她的家人和族人,灭了她所在的世界,又收她为门生,传授她剑道和功法。她应该已经忘记了这段仇恨,这段记忆或者被自己封印起来,或者被帝丰封印起来。然而在这场劫中,这段记忆被释放了。”
他不禁摇了摇头,心道:“水萦回跳不出来了。这一次她将死亡在这场天劫中。可惜了,我还以为她会是一个特立独行的出色女子……”
“我会在一次次失败中,被他斩杀!”
戰神狂飆 火焰将她的衣裳点燃,灼烧着她的皮肤。
苏云突然醒悟:“原来这才是水萦回的劫。”
水萦回大哭着向前跑去,那些仙魔一边笑,一边丢出一两道神通,在她身边炸开,看着她狼狈奔跑的模样,笑声更大了。
水萦回催动功法,因此心脏中便有了剑伤!
尤其他们此刻在雷池这种地方,更是危险!
苏云漂浮在星球上的上空,突然看到无数人形雷霆又再度涌现,仙魔横行,一路屠杀这星球上的人们,场面极为惨烈。
水萦回的劫云广大,显然杀孽太重,杀生太多,导致劫云赤红如血,天劫的威力强得可怕。
她杀到最后一座城镇,将这里所有人屠戮一空,突然听到一旁的放屋里传来哭泣声,不由恶向胆边生,将房门踢得炸开,闯入房中。
“整个星球上都是涌动的人们,难道说这些人都是死在水萦回的手中?这女子罪大恶极。”苏云心道。
仙魔四处烧杀抢掠,灭绝所见的一切,到处都是战火、硝烟。
第三玄她还是在天后以及后廷中的诸位娘娘的指点下才修炼成功,自然不可能修成性灵不灭。
这就是水萦回的劫,她被封印的记忆在劫中释放出来,让她化身成那些屠戮自己世界的屠夫,再让她重新经历当年经历的一切!
苏云停步,转身看去。
只见一个小女孩蜷缩那房间的角落里,咬着衣袖使自己尽量不发出声响。
现在雷池恢复,水萦回因为杀生太多而造成的劫数,便彻底爆发开来。
苏云飞到那颗劫运所形成的星球上空,只见下方无数人形雷霆如同浪潮一般向水萦回涌去,杀声鼎沸,到处都是要取她性命的人们!
水萦回面色阴晴不定,道:“不灭玄功有破绽!适才我心口受伤太多,不知不觉间将帝剑留下的伤口也烙印在不灭玄功之中!”
苏云想了想,道:“你解开衣衫,我先看看……”
苏云原本想看她伤口,闻言立刻明白事情的严重。
不灭玄功是记录肉身一切讯息的玄功,刚才水萦回受伤次数太多,将受伤后的肉身讯息也记录在功法之中!
苏云走来,笑道:“恭喜水姑娘渡过这一劫。”
只见一个小女孩蜷缩那房间的角落里,咬着衣袖使自己尽量不发出声响。
渐渐地,她掌握了劫破迷津这一招。
这不是他的劫数,他游历在其中,却游离于劫外,并不会被波及。
水萦回一次又一次倒下,一次又一次站起,靠着不灭玄功的强大支撑下去。
“若是她能跳出去,克服恐惧,克服无助,才可以摆脱劫数,度过这场天劫。倘若跳不出去,恐怕便会成为天劫中的亡魂了。”苏云心道。
被那男子抱在放在肩头的水萦回还是幼年的模样,听到那男子的声音,更加恐惧了,眼瞳涣散,鼻孔放大。

vv34u超棒的小说 神話版三國討論- 第一千二百三十八章 主流之下的异端 閲讀-p1Uaco

lpown人氣連載小说 – 第一千二百三十八章 主流之下的异端 分享-p1Uaco

神話版三國

小說神話版三國神话版三国

第一千二百三十八章 主流之下的异端-p1

因而在简雍将所有人聚起来说:“奉高实在不适合修书,我们还是去泰山里面找一个幽谷避世隐居,调养一番,呆在那里修书算了。”
简雍开口说是既然要悠远偏僻那就往里多走走,反正又有二十多精锐军士护送,完全不是问题,因此走啊,走啊,最后让一群人自己都分不清方向了,才找了那个偏僻的山谷。
“什么康成公去了泰山深处修书?”一个儒家士子一脸抓狂的看着面前的郑玄学生。
“都去了,老师觉得奉高太过嘈杂,早在数日之前就去了泰山深处进行避世修书,我的两个师兄也跟了过去。”郑玄的弟子王经不解的看着这个已经有些慌了的儒生。
住山谷什么的完全没有问题的,因此简雍将这群人,还有这群人手下最优秀的二三弟子全部带上,带上吃穿用度和护卫,呼啦啦的百多人去了泰山某一个山谷,进行避世修书。
也好在这个时候信息传播速度和传播渠道都非常有限,官方伸手掐断。泰山的一干大儒没一个知道这个事情。
这地方毫无疑问,非常适合隐居,尤其是在二十多个军士将山谷的谷口堵住之后再无丝毫危险。谷内一干吃喝用度布置好之后,所有的大儒都开始了精心修书。
呆在这种深山老林,不为吃喝用度感觉到忧虑,凡俗之事不沾己身,心灵无比平静的读着先贤的典籍,回悟着自己曾经的感悟,对于王烈来说,没有什么比这更让他快乐的事情了。
因而在简雍将所有人聚起来说:“奉高实在不适合修书,我们还是去泰山里面找一个幽谷避世隐居,调养一番,呆在那里修书算了。”
呆在这种深山老林,不为吃喝用度感觉到忧虑,凡俗之事不沾己身,心灵无比平静的读着先贤的典籍,回悟着自己曾经的感悟,对于王烈来说,没有什么比这更让他快乐的事情了。
“王公,管师他们呢?” 追夢進行時 那个士子当即询问王烈,管宁等人的踪影,“还有庞公他们呢?”
好啊,既然除了你们儒家是人,我们都是低贱的,那我管你们儒家作甚,与其等到某一天我们百家所代表的思想全部成为缪误,我们百家思想的传承者都被你们儒家打成贱业,那还不如现在拼一把!
“你怎么如此去想,此事已经不再是曲汉谋一人之事,而变成百家针对我儒家!”焦贤斥责道。
避世隐居去修书这种事情,对于这个时代的大儒来说并不算什么陌生的事情,准确地说,他们经常这么干。
甚至于在这种山清水秀的地方住了半年后,发现自己思如泉涌。一部分大儒都没有兴趣出山了,尤其像王烈那种无儿无女。了无牵挂,就喜欢修书养气养德的家伙。
自然所有的大儒都同意了这个提议,他们不怎么介意吃住,这群人有一大半都曾经做过开片地,自耕自作。
“你为何如此蠢笨,难道你想让那些泥腿子踩在我们的头上吗?”这个时候一部分儒生已经看穿了那份榜文隐含的东西,那是要提拔农工商这种贱业啊!
“难道百家为我儒家矫正错误有何不对?”王经笑着答道,“既然知错为何不改,既然有错,为何不能被人指出?是非功过而已,岂有隐瞒之意义?”
住山谷什么的完全没有问题的,因此简雍将这群人,还有这群人手下最优秀的二三弟子全部带上,带上吃穿用度和护卫,呼啦啦的百多人去了泰山某一个山谷,进行避世修书。
“难道不是?”儒生这个时候也顾不上了。
“农工商是泥腿子?”王经一挑眉问道。
好啊,既然除了你们儒家是人,我们都是低贱的,那我管你们儒家作甚,与其等到某一天我们百家所代表的思想全部成为缪误,我们百家思想的传承者都被你们儒家打成贱业,那还不如现在拼一把!
“农工商是泥腿子?”王经一挑眉问道。
同来的还有荆襄的司马徽。总之挖甲骨文和探索百家源泉易之前的根基,以及字典字源这件事,确实将天下儒家有名有姓的儒家大能一网打尽了。这对于儒家确实是盛事!
郑玄的学生一直闭门修书自然不知道被天下炒的大热的文臣榜,准确地说。陈曦也没打算上泰山地区过早的知道这个榜文。
“难道不是?”儒生这个时候也顾不上了。
这地方毫无疑问,非常适合隐居,尤其是在二十多个军士将山谷的谷口堵住之后再无丝毫危险。 絕色小蛋妃 谷内一干吃喝用度布置好之后,所有的大儒都开始了精心修书。
“农工商是泥腿子?”王经一挑眉问道。
“都去了,老师觉得奉高太过嘈杂,早在数日之前就去了泰山深处进行避世修书,我的两个师兄也跟了过去。”郑玄的弟子王经不解的看着这个已经有些慌了的儒生。
也好在这个时候信息传播速度和传播渠道都非常有限,官方伸手掐断。泰山的一干大儒没一个知道这个事情。
这个山谷是臧霸等人在泰山里面找了好久才找到的,而且地方极其偏僻,一般人没有人引路都没有办法找到,同样一般人要出去没人引路估计也只能喂了老虎。
“完了!”那个士子苦笑,儒家也不是集体反射弧过长,可能已开始没有发现许子将榜文之中的隐秘,但是时间稍微放长他们岂能没有察觉,结果还是晚了!
同来的还有荆襄的司马徽。总之挖甲骨文和探索百家源泉易之前的根基,以及字典字源这件事,确实将天下儒家有名有姓的儒家大能一网打尽了。这对于儒家确实是盛事!
因而在简雍将所有人聚起来说:“奉高实在不适合修书,我们还是去泰山里面找一个幽谷避世隐居,调养一番,呆在那里修书算了。”
“难道百家为我儒家矫正错误有何不对?”王经笑着答道,“既然知错为何不改,既然有错,为何不能被人指出?是非功过而已,岂有隐瞒之意义?”
呆在这种深山老林,不为吃喝用度感觉到忧虑,凡俗之事不沾己身,心灵无比平静的读着先贤的典籍,回悟着自己曾经的感悟,对于王烈来说,没有什么比这更让他快乐的事情了。
没办法繁华迷人眼不是说笑的,修书这种事情找个僻静的地方一边思考,一边撰写才是最符合他们心态的。
“怪不得我们儒家要被百家集火,这么想我也觉得应该。”王经扭身就走,“跟你说话的我先是一个农夫,养活了自己之后跟随着老师学习才成为了一个士子,士子来自农工商,先圣因材而施教乃成士,天降呼?”
同来的还有荆襄的司马徽。总之挖甲骨文和探索百家源泉易之前的根基,以及字典字源这件事,确实将天下儒家有名有姓的儒家大能一网打尽了。这对于儒家确实是盛事!
就算简雍给这群人布置的地方都是非常僻静的院落,但是出来进去见到人挤人,就算以大儒的心境也有些波动。
没办法繁华迷人眼不是说笑的,修书这种事情找个僻静的地方一边思考,一边撰写才是最符合他们心态的。
这个山谷是臧霸等人在泰山里面找了好久才找到的,而且地方极其偏僻,一般人没有人引路都没有办法找到,同样一般人要出去没人引路估计也只能喂了老虎。
“难道不是?”儒生这个时候也顾不上了。
“难道百家为我儒家矫正错误有何不对?”王经笑着答道,“既然知错为何不改,既然有错,为何不能被人指出?是非功过而已,岂有隐瞒之意义?”
没办法繁华迷人眼不是说笑的,修书这种事情找个僻静的地方一边思考,一边撰写才是最符合他们心态的。
“完了!”那个士子苦笑,儒家也不是集体反射弧过长,可能已开始没有发现许子将榜文之中的隐秘,但是时间稍微放长他们岂能没有察觉,结果还是晚了!
同来的还有荆襄的司马徽。总之挖甲骨文和探索百家源泉易之前的根基,以及字典字源这件事,确实将天下儒家有名有姓的儒家大能一网打尽了。这对于儒家确实是盛事!
王经有一句话没说,那就是儒家有错,但是同样有功,至少儒家立德,且在这独尊儒家的三百年间并没有犯下不可饶恕的错误,既然如此又岂是百家一时之间所能打倒的,不过是风水轮转罢了。
加之奉高这地方确实有些繁华的超过了这些大儒的想象,到处都是买东西的,到处都是人,这确实是治世和繁荣的盛景,但是很明显这种地方不适合于修书。
也好在这个时候信息传播速度和传播渠道都非常有限,官方伸手掐断。泰山的一干大儒没一个知道这个事情。
阴阳家变成了看风水,寻龙点穴,掘人祖坟;名家的无穷概念和分子概念全成了贩夫走卒的狡辩;墨家的兼爱非攻,机械理论和数学研究,全部成了低贱的下层职业……
和百家光脚不怕穿鞋的不同,毕竟百家很清楚,如果再不抗争,继续这样下去,迟早自己的思想会泯灭掉!
郑玄的学生一直闭门修书自然不知道被天下炒的大热的文臣榜,准确地说。陈曦也没打算上泰山地区过早的知道这个榜文。
“王公,管师他们呢?”那个士子当即询问王烈,管宁等人的踪影,“还有庞公他们呢?”
就算简雍给这群人布置的地方都是非常僻静的院落,但是出来进去见到人挤人,就算以大儒的心境也有些波动。
“完了!”那个士子苦笑,儒家也不是集体反射弧过长,可能已开始没有发现许子将榜文之中的隐秘,但是时间稍微放长他们岂能没有察觉,结果还是晚了!
甚至于在这种山清水秀的地方住了半年后,发现自己思如泉涌。一部分大儒都没有兴趣出山了,尤其像王烈那种无儿无女。了无牵挂,就喜欢修书养气养德的家伙。
自然所有的大儒都同意了这个提议,他们不怎么介意吃住,这群人有一大半都曾经做过开片地,自耕自作。
“怪不得我们儒家要被百家集火,这么想我也觉得应该。”王经扭身就走,“跟你说话的我先是一个农夫,养活了自己之后跟随着老师学习才成为了一个士子,士子来自农工商,先圣因材而施教乃成士,天降呼?”
“难道百家为我儒家矫正错误有何不对?”王经笑着答道,“既然知错为何不改,既然有错,为何不能被人指出?是非功过而已,岂有隐瞒之意义?”
“什么康成公去了泰山深处修书?”一个儒家士子一脸抓狂的看着面前的郑玄学生。
好啊,既然除了你们儒家是人,我们都是低贱的,那我管你们儒家作甚,与其等到某一天我们百家所代表的思想全部成为缪误,我们百家思想的传承者都被你们儒家打成贱业,那还不如现在拼一把!
当然等他们知道自己儒家都快被百家拍死了。还能保持着这种心态的人那真就寥寥无几了。
和百家光脚不怕穿鞋的不同,毕竟百家很清楚,如果再不抗争,继续这样下去,迟早自己的思想会泯灭掉!
那个士子眼见郑玄的学生一脸不知情,赶紧将整件事前因后果给郑玄的学生说了一遍。“我们需要赶紧找一个人出来主持大局。”
呆在这种深山老林,不为吃喝用度感觉到忧虑,凡俗之事不沾己身,心灵无比平静的读着先贤的典籍,回悟着自己曾经的感悟,对于王烈来说,没有什么比这更让他快乐的事情了。

p6lqr人氣連載小说 魔道祖師- 重生第一 讀書-p1o2JD

oyh4r寓意深刻小说 魔道祖師 ptt- 重生第一 看書-p1o2JD

魔道祖師

小說魔道祖師魔道祖师

重生第一-p1

00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111001000111111111000000000000000000000000000111101000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000100000000011100000000111111111110000000001111111111111111111110000
00000000000000000000000000000000111000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000111011110000000000000000000000000000001100000
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000010100111111111110111000011111111111111111111111111111111111111111111111000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000100000000011100000000111111111110000000001111111111111111111110000
00000000001001001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000
00000000001001001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000001001001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111111
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111100000000001110000000001111111000001111111111111111100001101
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
01010000000001111111111111111111111111100000000000001111111111111000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111001000111111111000000000000000000000000000111101000
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000001111111000000000000000000000001111111000100
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
00000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
10000000000011111111111111111100000000000000000000000000000011111100100000010000000000
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000111011110000000000000000000000000000001100000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
神医嫡女 猛卒 古董戀愛指南 小說

m1ufr人氣連載小说 少帥你老婆又跑了 ptt- 第1096章 合谋 鑒賞-p2O2ls

n1wfc爱不释手的小说 少帥你老婆又跑了- 第1096章 合谋 相伴-p2O2ls

少帥你老婆又跑了

小說少帥你老婆又跑了少帅你老婆又跑了

第1096章 合谋-p2

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000001111111111111111000000000000000000000000000000001111101111111110001011111
00000000110111111111111111111111111111111111111111111111100110111111111111111111011111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000011111111111111111111000000000000000000000000000111111000000000000000100100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000011111111111111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000111011111111111111101111111011111100000100111111000011111111111111111100100111
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000111000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111100000000001110000000001111111000001111111111111111100001101
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000000000000000000000000011111100001111111111100000000000001111111111111111111000
00000000000000000000000000000001111001000111111111000000000000000000000000000111101000
00000000000000000000100000000011100000000111111111110000000001111111111111111111110000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
00000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
10000000000001111111111111111000000000000000000000000000000001111101111111110001011111
00000000000000001111111111111011111111111111111111110111111111111111111111111101110001
00000000000000000000000000000000111000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000011111111111111111100000000000000000000000000000011111100100000010000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111100000000111111111111111111110000000111111111111111111111110
00000000111011111111111111101111111011111100000100111111000011111111111111111100100111
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000000000011111111111111111111000000000000000000000000000111111000000000000000100100
00000000001111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
10000000000011111111111111111100000000000000000000000000000011111100100000010000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000011111111111111111111000000000000000000000000000111111000000000000000100100
10000000000011111111111111111100000000000000000000000000000011111100100000010000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
明天下 超级女婿 战神狂飙 一劍獨尊

x7i2v超棒的小说 我的師門有點強- 175. 专注了八千年的事 推薦-p11q9P

s76dm引人入胜的小说 我的師門有點強- 175. 专注了八千年的事 分享-p11q9P

我的師門有點強

小說我的師門有點強我的师门有点强

175. 专注了八千年的事-p1

所以小心驶得万年船,谨慎点终归没错。
不过还好,有邪念本源在,倒也不至于场面难看。
碧海龙王其实一早就已经知道了,蜃妖大圣的复活,需要一位拥有真龙血脉的女性作为其容器,否则的话就算唤醒了蜃妖大圣的意识,让她重新再度复活,也无法在玄界留存太久。
所以这话该怎么说?
眼前这个女人,似乎在幻象神海那次受挫之后,就迅速成长起来了,变得有些喜怒不形于色。这种对手,恰好就是苏安然最为讨厌的对手,因为他如果没办法判断清楚对方的喜怒,那么就很难对症下药,对于话语权和事情的处理方案,就会变得相当的棘手,因为你无法判断,到底是哪一句话或者哪一个动作,就会激怒对方。
不过这也难怪,毕竟对方可不是太一谷里的那些妖孽师姐,所以苏安然原谅对方的无知了。
他摸不清敖薇到底是一副什么样的态度。
碧海龙王为什么一直都在努力不断的生孩子,而且接连生了九个儿子还不够,非要生这么一位小公主,而且还把她宠上天?
“哈?”邪念本源完全就是相当茫然的情绪。
这让苏安然的眉头微皱,下意识的就警惕起来。
这不是明摆着的吗?
但是这种情况,在苏安然看来显然是相当残忍的。
当然,这种说法也就只是想想而已。
但是这种坑女儿的,苏安然还真的是第一次见——最不可思议的是,从八千年前开始,碧海龙王就已经打定主意要坑自己的女儿了。
“原来如此!”邪念本源瞬间明悟过来了,“还有什么比一副具有真龙血脉的肉身,更适合作为蜃妖的转生容器呢?所以一直以来,哪怕老龙王早就知道蜃妖没死,却一直不敢让她的意识回归,就是这个原因了?”
听说过坑爹、坑儿,而且苏安然也见识了不少——例如,他以前就认识一个沙雕朋友,他跑去替他爹跑业务,忙前忙后的,感觉比他爹公司里的那些员工都还要忙碌也还可怜,回过头要发年终奖的时候,他爹为了省一笔钱,就直接把自己的儿子给开除了,还美其名曰:省经费。
邪念本源的存在,目前整个玄界除了黄梓之外,没有第二个人知道。
碧海龙王其实一早就已经知道了,蜃妖大圣的复活,需要一位拥有真龙血脉的女性作为其容器,否则的话就算唤醒了蜃妖大圣的意识,让她重新再度复活,也无法在玄界留存太久。
如果答案是肯定的话,那么苏安然绝对有把握让妖族就此重创,让真龙一族成为一个历史——毕竟根据药神的说法,真龙一族想要恢复往日荣光,就必须集齐七龙珠……啊呸,就必须让五从龙都复苏。
哪怕嘴上不说,甚至平时表现得再怎么谦虚,作为大圣的蜃妖内心的高傲也不是可以轻易扭转改变的。
这世上竟然还有如此厚颜无耻的爹?
听到敖薇的话,苏安然却是笑了。
“也就是你刚才对我下杀手的时候。”种种思绪,在苏安然的脑海里一闪而过,然后他就开口了,“你知道我陷入了幻术之中,觉得我的下场是必死,那么为什么不亲手杀了我呢?这样的结果不是更加让人安心吗?”
苏安然没有直接回答邪念本源,而是紧盯着和蜃妖大圣对换了身体的敖薇,见对方的确没有攻击意向后,才开口说道:“八千年来,既然蜃妖大圣一直没死的话,为什么一直要等到你出现了,甚至是实力有一定保障之后,才会让你去迎接蜃妖大圣的真身回归呢?”
如果答案是肯定的话,那么苏安然绝对有把握让妖族就此重创,让真龙一族成为一个历史——毕竟根据药神的说法,真龙一族想要恢复往日荣光,就必须集齐七龙珠……啊呸,就必须让五从龙都复苏。
听到敖薇的话,苏安然却是笑了。
如果答案是肯定的话,那么苏安然绝对有把握让妖族就此重创,让真龙一族成为一个历史——毕竟根据药神的说法,真龙一族想要恢复往日荣光,就必须集齐七龙珠……啊呸,就必须让五从龙都复苏。
虽是询问,但是语气却是相当的肯定。
要是让邪命剑宗知道,他们一直心心念的邪念本源是个沙雕,而且这沙雕还在自己身上,恐怕邪命剑宗就要和自己死磕了。这可不是苏安然想要的结果,他还想多逍遥一些时日呢。
他知道,敖薇不可能配合他演讲,让他好好的秀一下推理逻辑。
这世上竟然还有如此厚颜无耻的爹?
“是的。”敖薇直接了当的说道,“我知道,我作为碧海氏族的公主,我肯定会有我的职责。 星期一的豐滿 只是我没想到,从一开始我就是被当作容器存在,一切都只是为了让蜃妖大圣复苏而已。……如果我的父亲他们一开始就告诉我这一点,或许我不会那么怨恨,但是他们什么都没有告诉我,一直到我醒过来,我才明白……”
反正,在场这里真正有意识的就三个,敖薇觉得苏安然在演独角戏无所谓,邪念本源会自动脑补苏安然是在对他讲解的。
碧海龙王为什么一直都在努力不断的生孩子,而且接连生了九个儿子还不够,非要生这么一位小公主,而且还把她宠上天?
眼前这个女人,似乎在幻象神海那次受挫之后,就迅速成长起来了,变得有些喜怒不形于色。这种对手,恰好就是苏安然最为讨厌的对手,因为他如果没办法判断清楚对方的喜怒,那么就很难对症下药,对于话语权和事情的处理方案,就会变得相当的棘手,因为你无法判断,到底是哪一句话或者哪一个动作,就会激怒对方。
这不是明摆着的吗?
“可你没有,因为那会你的意识恐怕和我一样,陷入了沉睡之中。”苏安然耸了耸肩,“而以蜃妖大圣的身份,定然是不屑于向我这种小辈出手的。在蜃妖大圣看来,不管是我也好,还是我们太一谷任何一个弟子都好,都不值得她亲自出手,毕竟她是大圣,大圣手下不杀无名之辈,对吧。”
理由很简单。
这坑儿子都坑出新境界、新高度了,堪称里程碑了啊。
“那么既然一开始没有出手,为什么后来在见到我时,又会露出如此强烈的杀意和恨意呢?”苏安然歪了一下头,然后露出一个相当阳光灿烂的笑容,“所以我就很好奇了。……要说我破坏了三个龙仪,甚至一度或者几度打断了你们升华仪式的进展,但也不可能有如此强烈的恨意才对,毕竟你们的意识……都已经对调了,就算我现在阻止,也肯定阻止不了太多的事情。”
而且,笑得相当开心。
要不然,她完全可以继续在天梯那里多停留一会,一旦看到自己陷入梦境,就立即痛下杀手,那就是真的一了百了。
但是要知道,道基境在妖族那边可是足以称王的——那可是货真价实的妖王。
这让苏安然的眉头微皱,下意识的就警惕起来。
两个物种的时间理念跨度本就不同,争论这一点毫无意义。
这坑儿子都坑出新境界、新高度了,堪称里程碑了啊。
如果答案是肯定的话,那么苏安然绝对有把握让妖族就此重创,让真龙一族成为一个历史——毕竟根据药神的说法,真龙一族想要恢复往日荣光,就必须集齐七龙珠……啊呸,就必须让五从龙都复苏。
如果答案是肯定的话,那么苏安然绝对有把握让妖族就此重创,让真龙一族成为一个历史——毕竟根据药神的说法,真龙一族想要恢复往日荣光,就必须集齐七龙珠……啊呸,就必须让五从龙都复苏。
不过同情归同情,但是眼下敌我立场没变,苏安然可不会就这么盲目的选择相信敖薇。
所以小心驶得万年船,谨慎点终归没错。
用一位妖王来换一位大圣,这笔买卖不管怎么看,都绝对是妖族赚了。但是对于那位牺牲了的妖王,对方或许就不会觉得是赚了,毕竟需要付出的是他的生命。
这是一种上位者的傲慢心态。
不过这也难怪,毕竟对方可不是太一谷里的那些妖孽师姐,所以苏安然原谅对方的无知了。
他知道,敖薇现在可没办法完全控制住蜃妖的这副躯体,所以很多时候就算她真的并没有那个想法,但是身体的下意识动作所产生的结果,也是无法预料的。
哪怕嘴上不说,甚至平时表现得再怎么谦虚,作为大圣的蜃妖内心的高傲也不是可以轻易扭转改变的。
只是他不清楚妖族那边到底是怎么想的,所以他无法确定敖薇是否会对此心生怨念。
事实上就算是妖王愿意,蜃妖大圣也必然不会愿意的。
听说过坑爹、坑儿,而且苏安然也见识了不少——例如,他以前就认识一个沙雕朋友,他跑去替他爹跑业务,忙前忙后的,感觉比他爹公司里的那些员工都还要忙碌也还可怜,回过头要发年终奖的时候,他爹为了省一笔钱,就直接把自己的儿子给开除了,还美其名曰:省经费。
“是的。” 白門五甲 敖薇直接了当的说道,“我知道,我作为碧海氏族的公主,我肯定会有我的职责。只是我没想到,从一开始我就是被当作容器存在,一切都只是为了让蜃妖大圣复苏而已。……如果我的父亲他们一开始就告诉我这一点,或许我不会那么怨恨,但是他们什么都没有告诉我,一直到我醒过来,我才明白……”
“所以,你对蜃妖大圣还是有怨的?”
如果答案是肯定的话,那么苏安然绝对有把握让妖族就此重创,让真龙一族成为一个历史——毕竟根据药神的说法,真龙一族想要恢复往日荣光,就必须集齐七龙珠……啊呸,就必须让五从龙都复苏。
毕竟这么多年来,她一直都是顺风顺水,不管什么样的对手,只要是同境界的,她都几乎立于不败之地。唯一一次惨遭羞辱的,就是在幻象神海遇到苏安然的那次,那是真的让她感觉老鼠拉龟无从下手——打又打不过,而且那会人家手里还捏着个大杀器,如果她跑慢一点的话,说不定连逃都逃不掉。
“那么既然一开始没有出手,为什么后来在见到我时,又会露出如此强烈的杀意和恨意呢?”苏安然歪了一下头,然后露出一个相当阳光灿烂的笑容,“所以我就很好奇了。……要说我破坏了三个龙仪,甚至一度或者几度打断了你们升华仪式的进展,但也不可能有如此强烈的恨意才对,毕竟你们的意识……都已经对调了,就算我现在阻止,也肯定阻止不了太多的事情。”
总而言之,不管是什么原因,必然都有着老龙王不愿意去冒险的因素。
他知道,蜃龙这种生物,就是一个简单的呼吸都有可能把人带入梦境幻想里,这可是真正连呼吸都有毒。
反正,在场这里真正有意识的就三个,敖薇觉得苏安然在演独角戏无所谓,邪念本源会自动脑补苏安然是在对他讲解的。

萬族之劫小說元尊滄元圖伏天氏武煉巔峰大奉打更人豪婿武神主宰万族之劫牧龍師魔道祖師妖神記聖墟小說推薦全職法師逆天邪神帝霸三寸人間將軍家的小娘子劍來史上最強煉氣期左道傾天凡人修仙傳惡魔就在身邊輪迴樂園最佳女婿全職藝術家大神你人設崩了重生之最強劍神明天下鬥破蒼穹都市極品醫神大夢主斗羅大陸4九星霸體訣終極斗羅虧成首富從遊戲開始絕世武魂仙武帝尊大周仙吏修羅武神斗破蒼穹黃金瞳斗羅大陸小說御九天超神寵獸店絕世戰神十方武聖盜墓筆記戰神狂飆女總裁的上門女婿我的徒弟都是大反派仙王的日常生活元尊小說鬥羅大陸4黎明之劍神話版三國這個大佬有點苟小說網一劍獨尊百鍊成神天才小毒妃靈劍尊校花的貼身高手沧元图